Suat Tore
World of Traveller

Siyasi Partilere Turizm ile İlgili Bildirge Taslağı (27.06.2007)

Mart 24th 2010 in Türkçe yazıları

Suat Töre

GEÇEN hafta yazımızda niye milletvekili adayları arasında turizmci yok, sektör turizme sahip çıkmazsa turizm fuarlarındaki kahvehane sohbetlerinde yine turizmi kurtarıp dururuz diye yazmıştık. Konuya duyarlı turizmcilerimizden Deniz Tüfekçi hemen bir mail atıp turizmciler ne duymak ister? Çözüm istedikleri temel sorunları nelerdir? başlıkları ile önerilerini bize iletmiş.
“1- Sektör örgütsüzdür, bu nedenle sesini duyuramamaktan yakınır. Sadece seyahat acentalarının bir yasası vardır (1618 sayılı yasa, TÜRSAB) konaklama tesisleri, ulaşım, rehberler, sektör çalışanları örgütsüzdür, dernekleşmeden öteye giden bir yapılanma yoktur.
2- Sektör, kendisini doğrudan ilgilendiren karalara katılamamaktan şikâyetçi. Tanıtım, yatırım, istihdam gibi konularda sektörün katılımı sadece iyi niyet çerçevesinden öteye gidememektedir.
3- Çalışanların iş güvencesi pamuk ipliğine bağlıdır. Turizm sektörü, özellikle sahil bandında aynı tarım sektöründe olduğu gibi mevsimlik işçi modeli ile çalışmaya devam etmekte, bu da sektörde kadro devamlılığının olmamasına yol açmakta, iyi yetişmiş, deneyimli eleman istihdamını zorlaştırmaktadır.
4- Sektör politikasızlıktan dolayı düşük fiyatlar, haksız rekabet ve denetim eksikliğinden yakınmaktadır. Denetimsiz, düzenleyici hiçbir öğesi bulunmayan bir sistem içinde yer alan ticari kuruluşlar el yordamı ve şansa dayalı bir ticari yol alma çabasından kurtulmayı ummaktadır.
5- Sektör bilinçsizce yapılan teşvikler, kayırmalar nedeniyle çevrenin, doğal yaşamın bozulmasına yol açan yatırımlardan şikâyetçidir. Antalya sahil bandı kirlilik tehdidi altındadır. Gereğinin çok üzerinde sayıda teşvik gören golf sahaları bir başka tehdit unsurudur.
6- Mevcut yatırımcıyı zora sokacak, fiyatları ve kaliteyi düşürecek düzeyde yapılan aşırı yatırımlara yol açan teşviklerden şikâyetçidir. Tanıtım ve pazarlama öğesi unutulan bir turizm olgusunun son 5 yılda yapılan turistik yatırımlar nedeniyle servis ve konaklama fiyatları ortalama %20 aşağıya çektiği görülmektedir. Altyapısız üstyapı teşvikleri tamir edilemez zararlara yol açmaktadır.
7- Kayıt altındaki sektör ciddi vergi ve sigorta yükü, borcu altındadır. Sektörün kayıt dışına girmemiş bölümünün ciddi ölçüde ağır vergi ve istihdam yükünden kaynaklanan vergi ve sigorta borcu vardır. Kayıt dışı ile devlet yeterince mücadele etmediği için kayıt dışılık ciddi bir rekabet avantajı getirmekte, bu da kayıt altındaki işletmecileri içinden çıkılmaz bir noktaya sürüklemektedir.
Turizmcinin talebi neler olmalıdır?
* Ülkemizin turizm politikalarını, bu politikaların yürütülmesini sağlayacak turizm stratejilerini, sorunları aşmak için taktiklerimizi oluşturacak, turizm sektörünün başta ilgili turizm birlikleri olmak üzere, İlgili yerel yönetimler, ilgili kamu kuruluşları ve tüketici kurullarının da katılımıyla “Ulusal Turizm Konseyi’’ kurulmalıdır.
* Türk turizmininin gerek duyduğu yol haritasına, stratejik plana, master plana ve buna uygun eylem planına kavuşturulmalıdır.
* Turizm sektörü içinde yer alan tüm kuruluşların (konaklama, rehberlik, ulaşım gibi), ilgili yasalarını çıkartarak örgütlenmelerini ve “Ulusal Turizm Konseyi’’ içinde yer alarak kararlarda söz sahibi olmaları sağlanmalıdır.
* Ulusumuzun stratejik önemdeki kıyı bandı (sahil), orman alanları, milli park, arkeolojik ve doğal SİT alanları özenle korunarak sürdürülebilir bir turizm için sadece çevre ile barışık yatırımlara destek verilmelidir.
* Ulusal Turizm Konseyi tarafından oluşturulacak yeni stratejiler doğrultusunda uygun görülen yatırımlar bir master plan kapsamında teşvikler ile desteklenerek, yabancı sermayenin girişine sadece bu yatırımlar doğrultusunda izin verilip teşvik edilmelidir. Yatırımlarda arz ve talep dengesi, kamu yararı, kaynakların etkin kullanımı ilkeleri özenle takip edilmelidir.
* İstihdam üzerindeki vergi, sigorta türü yükler bir plan doğrultusunda istihdamı teşvik etmek amacıyla yöresel ve dönemsel olmak üzere kaldırılmalı ya da asgari düzeyde tutularak hem çalışanlar için istihdam güvencesi sağlanmalı, hem de turizm işletmelerinin kayıt dışına itilmeleri önlenmelidir.
* Turizm işletmecilerini birikmiş ağır vergi ve SSK borç ve faizleri yükünden kurtaracak, gelecektede aynı sorunlarla karşılaşmalarını önleyecek yeni düzenlemeler yapılmalıdır.
* Hem kişi başı döviz girdisini, hem de toplam turizm gelirlerimizi artırmak amacıyla seyahat acenterine belli muafiyetler sağlayıp, pazarlama faaliyetlerinde seyahat acenterine turistle ilgili kesilen fatura üzerinden teşvikler sağlanmalıdır.
* Tanıtma fonunu ülkemizin uluslararası alanda gereksinim duyduğu imaj çalışmaları için kullanılmalıdır. Ülkemizin turistik tanıtımını, yeniden etkin bir biçimde tüm yıla yayarak Ulusal Turizm Konseyi kararları doğrultusunda özel sektör ile birlikte yürütme kararı alınmalıdır.
* Gençlik, Kongre, 3. Yaş, Sağlık, Spor ve Kültür turizmine yönelik programları ve yatırımlar özel olarak teşvik edilmelidir.
* Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı farklı fonksiyonlarda iki ayrı kuruluş olarak, ancak belli konularda koordinasyon içinde yeniden yapılandırmak gerekmektedir.
* KDV, ÖTV gibi vergileri rakip ülkeler ortalamasına indirerek ülkemizin turistik değerlerinin pazarlanmasında yatırımcı ve işletmecilerin üzerindeki rekabet dezavantajı kaldırılmalıdır.
* Yurttaşlarımızın tatil gereksinimlerini teşvik edici, kamu kaynaklarının sosyal devlet ilkesi doğrultusunda kamu ve özel sektör çalışanlarının tatil gereksinimlerini kolayca gerçekleştirebilecekleri düzenlemeler yapılmalıdır.
* KOBİ’lere sağlanan tüm teşviklerin yanında ihracatçıya sağlanan teşviklerden turizm sektörünün tamamını yararlandırılmalıdır.
* Yat ve kruvaziye turizmini düzenleyici, teşvik edici tedbirlerin yanında, Akdeniz çanağının en büyük yat limanları Marmara, Ege ve Akdeniz sahillerinde inşa edilmeli, kışlak kapasitesi on yıl içinde 5 kat artırılmalıdır.
* Müze ve örenyerlerimizi özelleştirme ile talan ikilemi kıskacından kurtarıp, gelecek nesillere kültür hazinelerimizi aktaracak düzenlemeler yapılmalıdır.”
Adaylar arasında turizmci yok ama işte size hazır bir program taslağı. Buyrun milletvekili adayları meydanlarda kullanın.

e-mail:[email protected]

(27.06.2007)
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

Haftanın haberleri şöyle:

TÜM dünyada tatil sezonunu açılısı ile birlikte turizm hareketleri hızlanıyor.

Previous Entry

SEYAHAT sırasında köşemiz yine Tema duyurularının; TEMA Vakfı; Tarım, Çevre ve Orman ile Enerji Bakanları’nın biraraya gelerek ortak eylem planı oluşturmasının olumlu bir gelişme olduğunu değerlendirmektedir. Ancak bu planda sivil toplum kuruluşlarının görüş ve çözüm önerileri de mutlaka yer almalıdır. Kaybedecek vakit yoktur.

Next Entry