Suat Tore
World of Traveller

Sürdürülebilir Turizm-3-

Nisan 23rd 2013 in Türkçe yazıları

TÜSİAD ‘ın“Sürdürülebilir Turizm” raporunu tamamlıyoruz.

Türkiye’nin turizm sektöründe rekabet içinde bulunduğu ülkeler tarafından yürürlüğe koyulan sürdürülebilirlik uygulamalarına da raporda değinilmiştir. Özellikle İspanya ve Meksika’da son yirmi yılda gerçekleştirilen sürdürülebilir turizm politikaları yerel ve ulusal düzeyde olmak üzere incelenmiş, Türkiye’deki sürdürülebilir turizm girişimlerine nasıl ayna olabilecekleri tartışılmıştır. İncelemeler sonucunda sürdürülebilirliğin uzun vadeli bir politik bağlılığa ihtiyaç duyduğu saptanmış, uzun vadeli çalışmaların yürütülebilmesi için esnek finansman olanaklarının bulunması gerektiği belirtilmiştir. İspanya’daki Calvia ve Granada örneklerinde görüldüğü gibi sürdürülebilir turizmin etkili şekilde planlanabilmesi için kapsamlı bir bilgi altyapısının oluşturulması, düzenli raporlama ve takip mekanizmalarının devreye sokulması gerekmektedir. Sürdürülebilir turizm anlayışını tam olarak benimsenebilmesi için mutlaka tüm paydaşların—merkezi otorite, işletme sahipleri, ziyaretçiler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve hizmet sektöründe istihdam edilenler—bir arada hareket etmelerinin elzem olduğu anlaşılmaktadır.

Raporda değinilen bir başka husus ise T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde oluşturulan “Türkiye Turizm Stratejisi 2023” ve bununla ilgili oluşturulan eylem planlarıdır. ‘Türkiye Turizm Stratejisi 2023” belgesi içerisinde sürdürülebilirliğin turizm sektörünün uzun vadeli büyüme ve genişleme hedefleri açısından merkezi rol oynadığı ifade edilmektedir. Strateji belgesinde sürdürülebilirlik anlayışının benimsenmesiyle doğal kaynakların korunması, bölgesel farklılıkların giderilmesi, kitle turizminin yol açtığı çevresel baskının kırılması ve mevsimselliğin bertaraf edilerek turizmin yıl içine daha homojen bir şekilde dağılması amaçlanmaktadır. Bu amaçların uygulamaya dönük safhasını oluşturan “Turizm Eylem Planı 2007-2013” belgesinde ise sürdürülebilirlik eksenli önemli uygulamalara yer verilmesine karşın sürdürülebilirliğin içselleştirilmesini mümkün kılacak derecede etkili bir uygulama, izleme ve değerlendirme modeli oluşturamamaktadır. Raporumuzda 2013 yılı sonrası yeniden oluşturulacak eylem planlarında sürdürülebilirliğin öncelikli olarak benimsenmesi halinde hem eylem planları ile strateji belgesi arasındaki uyumun sağlanacağı, hem de turizm sektörünün amaçlanan niteliksel dönüşümü gerçekleştirebileceği savunulmaktadır. Hedefleri belirleyen strateji belgesi ile uygulamaları içeren eylem planları arasında tesis edilecek paralellik arzulanan hedeflere ulaşmak için vazgeçilmez bir unsurdur.

Türkiye turizminin en büyük sorunlarından bir tanesi yapısal bir problem olarak karşımıza çıkan mevsimselliktir. Mevsimsellik, yılın belli dönemlerinde yerel kaynaklar üzerinde oluşturduğu çevresel baskının yanı sıra sürekli ve eğitimli bir işgücünün oluşmasına da engel olmaktadır. Öte yandan, turizmin yılın yaz aylarına odaklanması yılın diğer dönemlerinde kapasite kullanımı ve verimlilik açısından sorunlara yol açmaktadır. Raporda mevsimselliğin sebebiyet verdiği çevresel ve doğal baskıların asgariye indirilmesine ve kapasite kullanımının artırılmasına ön ayak olacak alternatif turizm planlamalarının yürürlüğe konması gerektiği vurgulanmaktadır.

Mevsimselliğin sebebiyet verdiği sorunlardan bir diğeri de kalifiye işgücünün oluşturulamaması ve personel devir hızının yüksek olmasıdır. Türkiye istihdamının %9’unu oluşturan sektörün küresel ölçekte rekabet edebilmesi ve arzu edilen hedeflere ulaşabilmesi için kalifiye işgücüne ihtiyaç vardır. Ancak, mevsimsellikten dolayı sektörde devamlılık sağlanamamaktadır. Bu konuya ilişkin olarak raporda mevsimsellikten etkilenen bölgelerde sürekli bir istihdam politikası güden ve istihdamını belli bir kotanın altına düşürmeyen işletmelerin desteklenmesi gerektiği ifade edilmektedir. Sektörde ancak bu şekilde işverenin istihdamı sürekli kılabilmesi sağlanacaktır. Bu sayede, mevsimselliğin dolaylı olarak yol açtığı bir diğer önemli sorun olan kayıt dışılık ile de mücadele etmek mümkün olacak ve bu önlemler haksız rekabetin önüne geçilmesinde yardımcı olacaktır. Bu doğrultuda, raporda kayıt dışı ekonominin önüne geçilmesi için Bakanlık belgeli ve belediye belgeli tesis avantajlarının gözden geçirilmesinin faydalı olacağı savunulmaktadır.

Raporun sonuç bölümünde,

  • 2023 Turizm stratejisinde vurgu yapılan, farklı paydaşları bir araya getirecek ulusal  bölgesel turizm konseylerinin bir an evvel oluşturulması ve faaliyete geçmesi hususu     eşgüdümlü ve verimli bir turizm planlaması,
  • Yerel ve özel sektör temsilcilerinin ortak hareket edeceği ve bölgesel markalaşma ve altyapı düzenleme faaliyetlerini ülkemizde yürüten altyapı birliklerinin tüm turizm bölgelerinde kurulması,
  • Elektrik üretimi ve arıtma konusunda maliyetli yeni teknoloji transferleri çeşitli araçlar ile desteklenmesi,
  • Turizm sektöründe istihdam politikalarının iyileştirilerek başta kayıtdışılık olmak üzere mevsimsellikten etkilenen bölgelerde tüm sene boyunca çalışan istihdamını devam ettiren ve belli bir kotanın altına düşmeyen işletmeleri özendirmek amacıyla bu işletmelerin stratejik yatırımlara sunulan ayrıcalıklardan faydalanması,
  • Finansman kuruluşlarının kredi verir verirken sürdürülebilirlik kriterini gözönünde bulundurması ve sürdürülebilirlik kriterlerine uygun yatırımlara düşük kredi faizi ve uzun vadeli krediler verilmesi,
  • Alt yapı hizmet birliklerinin sayısının artırılarak sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda faaliyet göstermesi,
  • Turizm ve Otel işletmeciliği bölümlerindeki müfredatın yenilenerek sürdürülebilirlik odaklı derslerin ve eğitimin verilmesi

 
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

TÜSİAD tarafından hazırlanan “Sürdürülebilir Turizm” raporuna çeçen haftadan devam ediyoruz.

Previous Entry

Nisan ayının sonuna geldik. 2013 yılının nasıl geçeceği üzerine artık bir fikir yürütebiliriz. Genel görüş çok kısa özetlersek olumlu. Bu yıl da ülkemiz turist sayısında önemli bir artış yaşayacaktır. Bu elbette gelire de yansıyacaktır.

Next Entry