Suat Tore
World of Traveller

Hükümet programında turizm -2-

Aralık 9th 2015 in Türkçe yazıları

Kış Turizmi Strateji Belgesi hazırlanacak

Programda, ziyaretçi sayısının ve ziyaretçi başına yapılan harcamanın artırılması, yüksek gelir gruplarının ülkeye çekilmesi ve yıl boyu talep yaratılması, iç ve dış talebin bölgelere ve ürünlere dengeli dağılımının sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Kış Turizmi Master Planı hazırlanarak, kış turizmine ilişkin yatırımların bütüncül bir şekilde planlanması ve gerçekleştirilmesinin sağlanacağı vurgulanan programda, “Ayrıca, kış turizmi açısından rekabet gücü yüksek olan Doğu Anadolu Bölgesi için Kış Turizmi Strateji Belgesi’ni hazırlayacağız” ifadesi kullanıldı.

Kıyılarda yat turizmi için alt bölgeler itibarıyla talep tahmini, gerekli yat limanı sayısı ve kapasiteleri ile yer seçimi konularını içeren bir çalışma da yapılacağı bildirilen programda, yeni veya talep artışı görülen pazarlarda tanıtıma yönelik dış yapılanma oluşturulacağı duyuruldu.

Turizm eğitiminin, sektörün ihtiyaçlarına hizmet verecek yapıya kavuşturulacağına dikkat çekilen programda, turizm alt ve üstyapı yatırımlarında kamu-özel işbirliğinden azami ölçüde faydalanılacağı belirtildi.

Programda “Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Öncelikli Dönüşüm Programı” ile Türkiye’nin dünyada yükselen pazar konumunda olduğu medikal turizm, termal sağlık turizmi ve ileri yaş-engelli turizmi alanlarındaki hizmet kalitesini yükselterek rekabet gücünün artırılmasının amaçlandığı ifade edildi.

“Hedefimiz, ülkemizi sağlık alanında bölgemizin öncü ülkesi yapmak”

Tıbbi teknolojide, ilaç, kozmetik endüstrisi ve sağlık turizminde kapasitenin artırılmasının, yeni projelerin temel motivasyonunu oluşturacağının vurgulandığı programda, şu ifadelere yer verildi:

“Hedefimiz, ülkemizi sağlık alanında bölgemizin öncü ülkesi yapmaktır. Sağlık politikalarımızın en temel önceliklerinden biri de ‘Sağlıklı Yaşam Kültürü’nün oluşturulmasıdır. Sağlık okuryazarlığının geliştirilmesine yönelik uygulamalarımız, bu amacın hayata geçirilmesinde en etkili ve kapsayıcı politika aracımız olacaktır. Aile Sağlığı Merkezlerinde yeniden yapılanmaya gidilerek koruyucu sağlık hizmetleri yanında, aile hekimliği, tedavi hizmetleri, evde sağlık ve 112 acil sağlık hizmetleri bütüncül bir anlayış ile ele alınarak yeni bir yapı kurulacaktır. Birinci basamak ile ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinin entegrasyonu sağlanacaktır. Uluslararası deneyimler de dikkate alınarak şehir hastanelerinin yönetim dinamiklerinin işlevsel bir şekilde tesis edilmesini sağlayacağız.”
Önümüzdeki dönemde hastanelerdeki nitelikli yatak oranının daha da artırılacağı belirtilen programda, “Koruyucu hekimliği yaygınlaştıracağız ve sağlıklı yaşam kültürünü teşvik edeceğiz. Bilgi ve iletişim teknolojileri destekli entegre uzaktan sağlık ve bakım uygulamalarını yaygınlaştıracağız. Evde sağlık hizmetlerini geliştireceğiz. Ağız ve diş sağlığının düzenli kontrollerle takip edilmesini sağlayacağız” görüşü yer aldı.
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

Geçen hafta boyunca turizm gündemini belirleyen Rusya ve uçak konusundan uzaklaşarak hükümetin turizme bakışına başlayalım.

Previous Entry

64. Hükümet Programı’nda çevrenin korunmasının sadece ulusal ve uluslararası bir sorumluluk gözüyle değil, nesiller arası hakkaniyeti sağlamak açısından da bir zorunluluk olarak görüldüğü aktarıldı.

Next Entry