Suat Tore
World of Traveller

Hükümet programında turizm -3-

Aralık 15th 2015 in Türkçe yazıları

Çevrenin korunması

64. Hükümet Programı’nda çevrenin korunmasının sadece ulusal ve uluslararası bir sorumluluk gözüyle değil, nesiller arası hakkaniyeti sağlamak açısından da bir zorunluluk olarak görüldüğü aktarıldı.

Programda, “Tüm insanların ortak hayat alanı olan çevreyi korumak 64. Hükümet’in temel önceliği. Çevre haklarına saygı, üçüncü kuşak hakları doğuran tarihsel tecrübenin zorlayıcı karakteri dışında, güçlü ve müreffeh bir gelecek tasavvurunun nirengi noktalarından biridir. Ulusal sınırları çoktan aşarak aynı zamanda küresel bir soruna dönüşen çevre kirliliği başta olmak üzere, çevresel sorunların çözümünde, hükümetimizin temel politika ve uygulama alanı çevre haklarına saygı olacaktır” ifadeleri yer aldı.

Programa göre, çevreci bir ulaşım anlayışıyla, başta kentler olmak üzere yolcu ve yük trafiğinin yoğunlaştığı alanlarda gürültü kirliliği dahil olmak üzere kirliliğin azaltılmasına özel önem verilecek.

Başta karayolu olmak üzere tüm ulaşım türlerinde sera gazı emisyonlarına yönelik çalışmalara öncelik verilecek ve gerekli takip sistemi kurulacak.

Büyükşehirlerde akıllı sistemlerle desteklenen bütünleşik toplu taşıma sistemleri hayata geçirilecek.

Elektrikli demiryolu hatları yaygınlaştırılarak sera gazı emisyonları azaltılacak.

Trafiğin yoğun olduğu tarihi şehir merkezlerinde trafik yer altına indirilecek.

Şehirlerde yeni gelişen alanlarda kişi başına 10 metrekare olan yeşil alan şartı 15 metrekareye çıkarılacak. Belediyelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektörün kuracağı hayvan bakım merkezleri ve hastaneler teşvik edilecek.

Küçük hidroelektrik santrallere (HES) ilişkin çevre duyarlılığı en üst düzeyde hayata geçirilecek.

Prensip olarak 10 megavat kurulu gücün altındaki HES’lere izin verilmeyecek.

Yer üstü ve yer altı su kaynaklarını kapsayacak şekilde, hukuki ve kurumsal olarak ‘Bütüncül Su Kaynakları Yönetimi Modeli’ne geçilecek.

Programda, 2016 yılına kadar bütün akarsu ve göllerin su kalitesinin AB normlarına göre izleneceği, su kaynaklarının kalitesinin korunacağı, evsel, sanayi ve sulamadan dönen suların iyileştirilerek yeniden kullanılmasının sağlanacağı, su bilgi sistemi kurularak, suyla ilgili bütün verilere tek merkezden erişimin sağlanacağı kaydedildi.
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

Kış Turizmi Strateji Belgesi hazırlanacak

Programda, ziyaretçi sayısının ve ziyaretçi başına yapılan harcamanın artırılması, yüksek gelir gruplarının ülkeye çekilmesi ve yıl boyu talep yaratılması, iç ve dış talebin bölgelere ve ürünlere dengeli dağılımının sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Kış Turizmi Master Planı hazırlanarak, kış turizmine ilişkin yatırımların bütüncül bir şekilde planlanması ve gerçekleştirilmesinin sağlanacağı vurgulanan programda, “Ayrıca, kış turizmi […]

Previous Entry

Ormancılıkta 2023 hedefinin orman alanlarını ülke yüzölçümünün yüzde 30’una denk gelen 23,3 milyon hektara yükseltmek olduğu belirtilen programda, şunlara yer verildi:

Next Entry