Suat Tore
World of Traveller

10 yıl önce, 10 yıl sonra -1-

Şubat 2nd 2016 in Türkçe yazıları

Geçtiğimiz haftalar boyunca hükümetin programında turizmi bu köşede konu ettik. Bundan 10 yıl önce de tek başına iktidarda olan hükümetin turizm politikalarını da bir hatırlatalım istedik. Aradaki farkları ve değişimleri sizlere bırakıyoruz;

–              Turizm geliri 40 milyar dolara yaklaşmış, daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye hedefliyoruz.

– 2023 Turizm Strateji Belgesi’ni onaylayarak yürürlüğe koyduk. Turizmi çeşitlendiren ve yeni modellerin devreye girmesini sağlayan bu strateji sonucunda, 2023 yılına yönelik hedefimiz 65 milyon turist ve yıllık 85 milyar ABD doları gelirdir.

– 2008 yılı başndan itibaren turizm sektöründe uygulanan KDV oranını yüzde 18’den yüzde 8’e indireceğiz.

– Strateji ve master planlar kapsamında, sektör temsilcileriyle güçlü bir iletişim ve işbirliği içinde hareket edeceğiz.

– Turizm sektöründe bütün aktörleri aynı şemsiyenin altına toplayacak bir hukuki düzenleme yapacağız. Böylece, bu önemli sektörde daha etkin bir organizasyon yapısı içinde politika geliştirme ve uygulama imkanı oluşturacağız.

– İç turizmin geliştirilmesi ve turizmin olumlu etkilerinden vatandaşlarımızın da yararlanmalarını sağlamak amacıyla tanıtım faaliyetlerinin geliştirilmesine

öncelik vereceğiz. Kitle turizminin yanı sıra, diğer turizm türlerinin de geliştirilmesi öncelikli hedeflerimiz arasında olacaktır.

– Turizm ihtisas fuarlarına önceki yıllara kıyasla daha yüksek oranda katılım gösterecek, ülkelerin yapılarına göre farklılaştırılmış reklam kampanyaları geliştireceğiz. Güncel gelişmeler ışığında, tanıtım ve pazarlama alanında yeni teknolojilerin kullanımını yaygınlaştıracağız.

– Kırsal alanda aile işletmeciliğini güçlendirici, girişimciliği artırıcı, mevcut ürün desenimizi katma değeri yüksek ürünlere dönüştürücü, turizm, el sanatları ve çevre gibi tarım dışı faaliyetleri de destekleyici programları yaygınlaştıracağız. Bu çerçevede, kırsal kesimde yaşayan vatandaşımızın, kendi yöresinde özellik arzeden ürünler ile el sanatları, turizm v.b. alanlarda sunacakları projeleri, Kırsal Kalkınma Kurumu aracılığıyla proje tutarının yüzde 50 ile 90 arasında bir hibe oranı ile destekleyeceğiz.

– Doğa ve kültürel turizm potansiyeli bulunan yörelerimizde turizmin altyapısını geliştirerek, bu konulardaki özel kesim yatırımcıları destekleyeceğiz

– Üretimden pazarlamaya, ticaretten, turizme birçok alanda faaliyette bulunun küçük esnaf ve sanatkarımızın birleşmelerine veya ortak girişimlerine özel destek programları uygulanacaktır.

– Başta metropoller, gelişme potansiyeli yüksek cazibe merkezleri ve çevreleri olmak üzere bütün ülke sathının yerleşim, sanayi, turizm, tarım, orman ve koruma alanlarını bir bütün olarak ele alan yaklaşımlar benimsenecektir.

– Avrupa ülkeleri ile mukayese edildiğinde, önemli üstünlüklerimizden biri olan biyolojik çeşitliliğimizi koruyucu tedbirleri sürdüreceğiz. İnsanımızın bu zenginliklerden daha fazla yararlanması için Eko-turizm ve Eko-tarım uygulamalarını yaygınlaştıracağız.

– İpek Yolu üzerinde bulunan han ve kervansaraylara, otel, restoran, dinlenme tesisi ve hediyelik eşya sat›ş merkezi gibi fonksiyonlar verilerek tarihi ipek yolu bölgesi turizm merkezi haline getirilecektir.
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

Bütüncül bir lojistik mevzuatı hazırlanarak yürürlüğe konulacağı ifade edilen programda, üretim alanlarının, ticari çıkış noktalarına demiryolu bağlantısının güçlendireleceği lojistikte kritik bir kurum olan TCDD’nin yapılandırılmasının tamamlanacağı bildirildi.

Previous Entry

Bu hafta da turizmcilerin 10 yıl önceki beklentilerini tekrarlıyoruz.

Next Entry