Suat Tore
World of Traveller

Av turizmi yönetmeliği yayınlandı -1-

Mayıs 3rd 2016 in Türkçe yazıları

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Sürdürülebilir avcılık ve doğal hayatın korunması ilkeleri gözetilerek, popülasyonları ve yıllık artım miktarları belirlenmiş av ve yaban hayvanlarının av turizmi kapsamında yerli ve yabancı avcılarca avlanmalarına yönelik usul ve esasları belirlemek, b) Acentelerin av turizmi kapsamında av organizasyonları ile av ve yaban hayvanı gözlem turu, fotoğraf ve film çekimleriyle ilgili faaliyetlerini düzenlemek, c) Yöre insanlarının yaban hayatı kaynaklarının varlığından oluşan katma değerden yararlandırılarak kırsal kalkınmaya katkıda bulunmak ve av kaynaklarının ekonomiye faydalı olacak şekilde değerlendirilmesini sağlamak, ç) Av organizasyonlarında görev alacak kişilerin eğitimi ve yetiştirilmesiyle ilgili usul ve esasları belirlemektir. Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, yerli ve yabancı avcıların avlanma usul ve esasları ile av organizasyonlarını yürütecek acente ve görevlilerin yapacakları iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3 üncü ve 15 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) (A) grubu seyahat acentesi: Türk vatandaşları ve yabancı uyruklulara ulaştırma, konaklama, gezi, spor ve eğlence olanakları sağlayan, onlara turizmle ilgili bilgiler veren, bu konuya ilişkin tüm hizmetleri gören, 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu uyarınca faaliyette bulunan ticari kuruluşları, b) Acente: 1618 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan (A) ve (C) grubu seyahat acentesi işletme belgesi sahibi olanlardan Genel Müdürlükçe av turizmi izin belgesi verilenleri, c) Av dönemi: Merkez Av Komisyonu kararının Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihte başlayıp yeni kararın Resmî Gazete’de yayımlandığı zamana kadar geçen süreyi, ç) Av hayvanı: Kanun kapsamında avlanan, korunan ve Bakanlıkça belirlenen listede yer alan hayvanları, d) Av kılavuzu: Öncelikle yöre halkı ile yerel avcı kuruluşu üyelerinden belirlenen, av ve yaban hayatı ile ilgili organizasyonlarda yardımcı olmak üzere eğitilen kişiyi, e) Av organizasyonu: Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında avına izin verilen av ve yaban hayvanı türlerini, belirlenen usul ve esaslarla ölü ele geçirmek üzere yapılan avla ilgili düzenlemelerin tümünü, f) Av organizatörü: Av organizasyonlarıyla ilgili işleri yapan, av ve yaban hayatı gözlem turları ile fotoğraf ve film çekimlerinin yapılmasına yardımcı olan, Genel Müdürlükçe açılan semineri başarıyla tamamlayıp av organizatörü kimliği alan kişiyi, g) Av turizmi: Avcı niteliğine sahip kişilerin avlanma amaçlarını gerçekleştirmek üzere belirlenmiş ilkelerle yaptıkları etkinlikleri, ğ) Av turizmi izin belgesi: Acentelerin yerli ve yabancı avcılara av organizasyonları, av ve yaban hayatı gözlem turları ile fotoğraf ve film çekimleri düzenleyebilmelerine olanak sağlayan Genel Müdürlükçe verilen belgeyi, h) Av yılı: 1 Nisan’dan başlayarak takip eden yılın 31 Mart sonuna kadar olan süreyi, ı) Av yılı av turizmi uygulama talimatı: Av turizmi kapsamındaki av organizasyonları için Komisyonca alınan karar ile bu kararın dışında uygulamaya yönelik bilgilerin yer aldığı, sorumluluk, düzen ve ilkeleri içine alan kurallar bütününü, i) Avcı kuruluşu: Kuruluş statüsünde, avcılık ile av ve yaban hayatının korunması, geliştirilmesi ve düzenlenmesine ilişkin hükümlerin yer aldığı dernekleri ve bunların oluşturduğu federasyon ve konfederasyonları.Haftaya devam edeceğiz.
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) bu yılki “Uluslararası Turizm Borsası – ITB Berlin Turizm Fuarı’na ilişkin fuar değerlendirme raporunu sürdürüyoruz.

Previous Entry

Av turizmi yönetmeliğini aktarmayı sürdürüyoruz.

Next Entry