Suat Tore
World of Traveller

Av turizmi yönetmeliği yayınlandı -2-

Mayıs 10th 2016 in Türkçe yazıları

Av turizmi yönetmeliğini aktarmayı sürdürüyoruz.

Avcılık belgesi: On sekiz yaşını doldurmuş, silah taşıma ehliyetine sahip, Kanuna göre avcılık belgesi almaya engel hâli bulunmayan, avcılık ve av yaban hayatı ile ilgili eğitim almış ve sınavda başarılı olmuş kişilere başvuruları halinde verilen belgeyi, k) Avlak: Av ve yaban hayvanlarının doğal olarak yaşadıkları veya sonradan salındıkları sahaları, l) Avlama ücreti: Av turizmi kapsamında avına izin verilen sahalarda avlanma izin ücreti dışında, av ve yaban hayvanı tür, ağırlık ve trofe değerlerine göre ayrıca alınan ücretleri, m) Avlanma: Kanun kapsamında avına izin verilen yaban hayvanı türlerini, izin verilen yerlerde, tespit edilen zaman ve miktarlar ile belirlenen esas ve usullerle canlı veya ölü ele geçirmeye çalışmayı veya ele geçirmeyi, n) Avlanma izin ücreti: Her av yılı için, av ve yaban hayvanı tür veya gruplarına ve avcılık belgesi çeşitlerine göre tespit edilen ücretleri, o) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını, ö) Bek ve yürüyüş avı: Avcılar tarafından, av ve yaban hayvanlarının geçiş yollarında bekleyerek ya da yürüyerek yapılan avlanma şeklini, p) Bölge müdürlüğü: Bakanlık Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğünü, r) (C) grubu seyahat acentesi: Sadece Türk vatandaşları için yurt içi turlar düzenleyen, 1618 sayılı Kanun uyarınca faaliyette bulunan ticari kuruluşları, s) Çantacı: Avcıların avla ilgili ekipman ve besinlerini taşıyan kişiyi, ş) Devlet avlağı: Devlet ormanları, toprak muhafaza ve ağaçlandırma sahaları ve benzeri yerlerle devlet tarım işletmeleri, baraj gölleri ve emniyet sahalarında, ilgili kuruluşun muvafakatı alınarak Bakanlıkça avlak olarak ayrılan yerleri, t) Döner sermaye işletmesi: Kanun çerçevesinde toplanan gelirlerin, yine sadece Kanun çerçevesinde kullanılmak üzere yatırıldığı, 29/6/2011 tarihli ve 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 22 nci maddesine göre kurulan işletmeleri, u) Geçici avcılık belgesi: Türkiye’ye gelecek yabancı turist avcılar ile yabancı devlet misafirlerine av organizasyonlarına katılmalarına yönelik verilen avlanma izin belgesini, ü) Genel avlak: Özel ve devlet avlakları dışında kalan bütün av sahaları ile göl, lagün, bataklık ve sazlık gibi sahaları, v) Genel Müdürlük: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünü, y) Kanun: 4915 sayılı Kanunu.

Haftaya devam edeceğiz.
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Sürdürülebilir avcılık ve doğal hayatın korunması ilkeleri gözetilerek, popülasyonları ve yıllık artım miktarları belirlenmiş av ve yaban hayvanlarının av turizmi kapsamında yerli ve yabancı avcılarca avlanmalarına yönelik usul ve esasları belirlemek, b) Acentelerin av turizmi kapsamında av organizasyonları ile av ve yaban […]

Previous Entry

Av turizmi yönetmeliğini sürdürüyoruz.

Next Entry