Suat Tore
World of Traveller

Av turizmi yönetmeliği yayınlandı – 3-

Mayıs 17th 2016 in Türkçe yazıları

Av turizmi yönetmeliğini sürdürüyoruz.
Katılım payı: Av turizmi kapsamında elde edilen avlama gelirlerinden; yaban hayatının korunması, av ve yaban hayvanlarının korunması, bakımı ve üretimi ile avcılığın düzenlenmesi hizmetlerinin karşılığı olarak avlak ve sahalarda alanı olan belde belediyesi ve köy tüzel kişiliği ile büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçe belediyelerine verilecek ücreti, aa) Komisyon: Av yılı av turizmi uygulama kararını almak üzere Genel Müdürlükçe oluşturulan çalışma ekibini, bb) Kota: Avına izin verilen av ve yaban hayvanının sayısını, cc) Köy tüzel kişiliği: 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununa göre faaliyet gösteren kamu tüzel kişiliğine sahip mahalli idare kuruluşunu, çç) Merkez Av Komisyonu: Merkezde kurulan ve Bakanın veya Müsteşarın başkanlığında, Bakanlık ve Genel Müdürlük merkez teşkilâtı ilgili birimlerinden üç, bir bitki koruma uzmanı ve bir veteriner hekim olmak üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından iki, Jandarma Genel Komutanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Spor Genel Müdürlüğü ile orman fakülteleri ve gönüllü kuruluşları temsilen birer, dokuz coğrafi bölge esas alınarak belirlenecek avcı kuruluşlarından dokuz, özel avlak temsilcisi bir olmak üzere toplam yirmi bir üyeden teşekkül eden Komisyonu, dd) Müdürlük: Bölge müdürlüklerine bağlı ildeki şube müdürlüğünü, ee) Örnek avlak: Devlet avlakları ve genel avlaklar içinde Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre ayrılan ve işletilen veya işlettirilen avlakları, ff) Özel avlak: Bir bütün teşkil eden özel mülkiyetteki tapulu arazilerden, Bakanlığın avlaklar için tespit ettiği ve tanımladığı şartlara uygun olan avlakları, gg) Özel avlanma izin belgesi: Yerli avcılara, Türkiye’de yaşayan yabancılara, Türklük belgesi sahibi Batı Trakyalı Türklere, Türkiye’deki diplomatik ve konsüler temsilciliklerle uluslararası kuruluşlarda çalışan kırmızı bantlı kimlik kartı hamili görevlilere ve karşılıklılık ilkesine bağlı olmak kaydıyla diplomatik ve konsüler temsilciliklerde görev yapan yeşil bantlı kimlik hamili olanlara av turizmi kapsamında avlanmaları için her av organizasyonu için verilen avlanma izin belgesini, ğğ) Sürek avı: Av ve yaban hayvanlarının av köpeği ve sürenciler tarafından belirli bir yöne doğru sürülerek belirli noktalarda konuşlanan ikiden fazla avcı tarafından yapılan avlanma şeklini, hh) Sürenci: Sürek avlarında av köpekleri, ses çıkaran aletler ve benzerleriyle avına izin verilen av hayvanlarını avcı yönüne yönlendirmede görev alan kişiyi, ıı) TRACES (TRAde Control and Expert System): Avrupa Birliği ticaret kontrol ve muayene web tabanlı veteriner sistemini, ii) Trofe: Av ve yaban hayvanının boynuz, diş, post ve benzeri hatıra değeri taşıyan parçalarını, jj) TÜRSAB: Türkiye Seyahat Acentaları Birliğini, kk) Yaban hayvanı: Sadece suda yaşayan memeliler dışında kalan ve Bakanlıkça belirlenen bütün memelileri, kuşları ve sürüngenleri, ll) Yabancı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiyi, mm) Yasa dışı avlanma: Kanun kapsamında korunan veya avına izin verilen yaban hayvanı türlerini; izin verilen yerler, belirlenen zamanlar ve miktarlar dışında ve/veya zehirleyerek, tuzak ve kapan kurarak veya men edilen diğer usullerle canlı veya ölü ele geçirmeye çalışmayı veya ele geçirmeyi, nn) Yerleşim birimi: Kendisine ulaşan karayolları üzerinde sınırları belirlenmiş olan yerleşme, çalışma ve barınma amacıyla insanların yararlandıkları yapı ve tesislerin bir arada bulunduğu, karayolu trafiğine etkileri tespit edilmiş ve idari taksimatla belirlenmiş olan, bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu il, ilçe, belde belediyesi ve köy tüzel kişilikleri ile büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçe belediyesini, oo) Yerli avcı: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan avcıyı, ifade eder. Haftaya devam edeceğiz.
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

Av turizmi yönetmeliğini aktarmayı sürdürüyoruz.

Previous Entry

Av turizmi yönetmeliğine devam ediyoruz.

Next Entry