Suat Tore
World of Traveller

Av turizmi yönetmeliği yayınlandı –4-

Mayıs 24th 2016 in Türkçe yazıları

Av turizmi yönetmeliğine devam ediyoruz.
2.Bölüm : Av Turizmi İzin Belgesi, Gözlem Turları ile Fotoğraf ve Film Çekimleri, Acentelerin Sorumlulukları Av turizmi izin belgesi MADDE 5 – (1) 1618 sayılı Kanun kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığından (A) ve (C) grubu seyahat acentesi işletme belgesi alan acentelere; av organizasyonları, av ve yaban hayvanı gözlem turları ile fotoğraf ve film çekimleri düzenleyebilmelerini sağlamak üzere Genel Müdürlükçe Av Turizmi İzin Belgesi (Ek-1) verilir. (2) (A) grubu seyahat acenteleri, yabancı turist avcılara, yabancı uyruklulara ve yerli avcılara av organizasyonları, av ve yaban hayatı gözlem turları ile fotoğraf ve film çekimleri; (C) grubu seyahat acenteleri, sadece yerli avcılara av organizasyonları, av ve yaban hayatı gözlem turları ile fotoğraf ve film çekimleri düzenleyebilirler. (3) Av turizmi izin belgesi devredilemez. (4) Acentelere ilişkin güncel bilgiler, Genel Müdürlük internet sitesinden duyurulur. (5) Acenteler, av turizmi izin belgesinde yer alan herhangi bir değişikliği en geç otuz gün içinde Genel Müdürlüğe bildirir. Genel Müdürlük, değişikliklere göre av turizmi izin belgesini yeniler. Bu süre içinde değişiklikleri bildirmeyen acentelerin av turizmi izin belgesi geçersizdir. (6) Av turizmi izin belgesi verilen acenteler Bakanlıkça Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirilir. Av turizmi izin belgesi başvurusu MADDE 6 – (1) Av turizmi izin belgesi başvurusu; a) Talebi içerir dilekçe, b) Av turizmi izin belgesi talebi için yapılacak başvuru tarihinden en fazla 10 gün öncesine ait olan Kültür ve Turizm Bakanlığınca onaylanmış seyahat acentesi işletme belgesinin fotokopisi, c) Ortaklık durumunu gösterir ticaret sicili gazetesi örneği ve/veya kurumlar vergisi beyannamesi, ile yapılır. Gözlem turları ile fotoğraf ve film çekimleri MADDE 7 – (1) Türkiye’de av ve yaban hayvanları gözlem ve av turları ile fotoğraf ve film çekimleri, Genel Müdürlükten av turizmi izin belgesi alan acenteler aracılığıyla yapılır. (2) Gözlem turları ile fotoğraf ve film çekimlerinde uygulanacak ücretler ve süreler, her av yılı için Genel Müdürlük tarafından belirlenir. (3) Av ve yaban hayvanı gözlem ve av turları ile fotoğraf ve film çekimi faaliyetlerinin yürütülmesi için Genel Müdürlük veya müdürlükten izin alınır, belirlenen programlar ile esaslara uyulur ve yeter sayıda kılavuz görevlendirilir. (4) İzin başvuruları şahsen veya posta, faks ve elektronik postayla yapılır ve beş iş günü içinde sonuçlandırılır. (5) Müdürlüğe yapılan başvurular ve sonuçları hakkında Genel Müdürlüğe bilgi verilir. (6) Çalışma konu ve koşullarının dışına çıkılması, av ve yaban hayatı ile Türkiye’nin güvenliği açısından sakınca doğuracak faaliyet ve davranışların tespiti halinde izinler iptal edilir. (7) Gözlem turları ile fotoğraf ve film çekimlerinde, av ve yaban hayvanlarına zarar verici, onları ürkütücü ve barınma ortamlarından uzaklaştırıcı davranışlarda bulunulamaz. (8) İzin verilerek araştırma ya da inceleme yapan kişiler, hazırlayacakları fotoğraf, film ve raporların bir örneğini izin veren birime verir. (9) Av turizmi izin belgesi alınmadan av ve yaban hayvanları gözlem turları, fotoğraf ve film çekimleri yaptıran acente ile (A) ve (C) grubu seyahat acentelerine, Kanunun 25 inci maddesi uygulanır. Acentelerin sorumlulukları MADDE 8 – (1) Acenteler; a) Düzenleyecekleri av organizasyonlarında av organizatörü çalıştırmak, b) Av organizasyonlarında bulunacak av organizatörlerinin yetki belgesini; av turizmi izin belgesinin alınmasından sonraki en geç bir ay içinde Genel Müdürlüğe, av organizasyonu öncesi müdürlüğe vermek, c) Av turizmi kapsamında düzenleyecekleri av organizasyonları, av ve yaban hayatı gözlem turları ile fotoğraf ve film çekimleri için bu Yönetmelikle belirlenen usul ve esaslara uymak, zorundadır. (2) Acenteler, av turizmi izin belgesi ve avlanma izin belgesi almadan av turizmi kapsamında av organizasyonları düzenleyemez; yabancıları, yabancı avcılık belgesi veya geçici avcılık belgesi almadan ve bu belgeleri yanlarında bulundurmadan avlatamaz. Av turizmi izin belgesinin iptali MADDE 9 – (1) 1618 sayılı Kanun çerçevesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca işletme belgeleri iptal edilen (A) ve (C) grubu seyahat acentelerinin veya işletme belgeleri geri alınan seyahat acentelerinin av turizmi izin belgeleri Genel Müdürlükçe iptal edilir. (2) Bakanlıkça koruma altına alınan yaban hayvanları ile bu yaban hayvanlarından av turizmi kapsamında avına izin verilenlerini yasa dışı avlattıran av turizmi izin belgesi sahibi (A) ve (C) grubu seyahat acentelerinin av turizmi izin belgesi Genel Müdürlükçe iptal edilir. Bu acentelere av turizmi izin belgesi bir daha verilmez. (3) Bakanlıkça koruma altına alınan yaban hayvanları ile bu yaban hayvanlarından av turizmi kapsamında avına izin verilenlerin dışındaki av ve yaban hayvanlarını yasa dışı olarak avlattıran av turizmi izin belgesi sahibi (A) ve (C) grubu seyahat acentelerinin av turizmi izin belgesi Genel Müdürlükçe bir yıl askıya alınır. (4) Av ve yaban hayvanı gözlem turları ile fotoğraf ve film çekimleri düzenleyecek acentelerin Genel Müdürlükçe belirlenen yükümlülükleri ihlal etmesi durumunda av turizmi izin belgesi bir yıl askıya alınır. (5) Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden acenteler; fiilleriyle ilgili olarak ayrıca 1618 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmeleri için Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirilir. (6) Kültür ve Turizm Bakanlığı, işletme belgeleri iptal edilen (A) ve (C) grubu seyahat acentelerini Bakanlığa bildirir. (7) İşletme belgeleri iptal edilmesine rağmen av organizasyonları, av ve yaban hayatı gözlem turları ile fotoğraf ve film çekimleri düzenleyen acenteler hakkında 1618 sayılı Kanunun ilgili hükümleri ve Kanunun 25 inci maddesi uygulanır.  Haftaya devam edecegiz.
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

Av turizmi yönetmeliğini sürdürüyoruz.

Previous Entry

Av turizmi yönetmeliğini sürdürüyoruz.

Next Entry