Suat Tore
World of Traveller

Av turizmi yönetmeliği yayınlandı –5-

Mayıs 31st 2016 in Türkçe yazıları

Av turizmi yönetmeliğini sürdürüyoruz.

Avlanma İzin Belgeleri, Avlanma ve Avlandırma Esasları Yabancı turist avcılar için geçici avcılık belgesi MADDE 10 – (1) Acente aracılığıyla veya acentelere bağlı kalmaksızın avlanmak üzere Türkiye’ye gelecek yabancı turist avcılara, Yabancı Turist Avcılar İçin Geçici Avcılık Belgesi (Ek-2) müdürlükçe verilir. (2) Yabancı turist avcılar, geçici avcılık belgesi almadan Türkiye’de avlanamaz. (3) Geçici avcılık belgesinde; yabancı turist avcı, avlak, saha, avlanma tarihleri, av silahları, avlanacak av ve yaban hayvanı türleri ile ilgili bilgiler yer alır. (4) Geçici avcılık belgesinin süresi, yabancı turist avcının 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda belirtilen Türkiye’de kalma süresi kadardır. (5) Özel avlakta özel avlak işleticisi ya da seyahat acentesi tarafından yapılacak geçici avcılık belgesi başvurusu; 12 nci maddenin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen belgelerin talep edilen avlanma izin tarihinin başlangıcından Komisyonca belirlenecek süre öncesinde müdürlüğe ibraz edilmesiyle yapılır. (6) Geçici avcılık belgesi, ilgililere gönderilir. Bağımsız olarak avlanacak yabancı turist avcıların geçici avcılık belgesi başvurusu ve avlanma esasları

MADDE 11 – (1) Bağımsız olarak avlanmak üzere Türkiye’ye gelen yabancı turist avcılar sadece özel avlaklar ile gerçek veya tüzel kişiler tarafından işletilen avlaklarda avlanabilirler. (2) Yabancı turist avcılar adına geçici avcılık belgesi başvuruları avlak işletmecisince müdürlüğe yapılır. (3) Başvurular; a) Geçici Avcılık Belgesi Başvuru Formu (Ek-3), b) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunuyla belirlenen avcılık belgesi harç makbuzu, c) Avlanma izin ücreti ve/veya avlama ücreti dekontu, ile birlikte talep edilen avlanma izin tarihinin başlangıcından Komisyonca belirlenecek süre öncesinde yapılır. (4) Bağımsız olarak avlanacak yabancı turist avcı, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve 1/6/1991 tarihli ve 20888 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye’ye getirilen tüfek ile mermilere ait silah ve mermi geçici giriş belgesini müdürlüğe verir. Acente aracılığıyla geçici avcılık belgesi başvurusu ve avlanma esasları

MADDE 12 – (1) Acente aracılığıyla Türkiye’ye gelecek yabancı turist avcılar, av yılı av turizmi uygulama talimatı doğrultusunda avlanabilir. (2) Geçici avcılık belgesi başvurusu; a) Geçici avcılık belgesi başvuru formu, b) 492 sayılı Kanunla belirlenen avcılık belgesi harç makbuzu, c) Avlanma izin ücreti dekontu, ç) Avlama ücreti dekontu, ile birlikte talep edilen avlanma izin tarihinin başlangıcından Komisyonca belirlenecek süre öncesinde müdürlüğe yapılır. Devlet misafirleri için geçici avcılık belgesi ve başvurusu

MADDE 13 – (1) Devlet Başkanı, Başbakan ve Bakan düzeyindeki yabancı devlet misafirlerine Türkiye’de avlanabilmeleri için, Yabancı Devlet Misafirleri İçin Geçici Avcılık Belgesi (Ek-4) Genel Müdürlükçe verilir, belgenin bir örneği Dışişleri Bakanlığına gönderilir. (2) Avlanma izni, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Bakanlıktan alınır. Bu tür davetler yapılmadan önce Dışişleri Bakanlığınca Bakanlığın olumlu görüşünün alınması zorunludur. Bakanlık görüşü, mevzuattaki özel hükümler saklı kalmak üzere en geç on beş gün içinde verilir. Görüşlerde on beş günü geçmemek üzere ek süre kullanılabilir. Ek süre sonuna kadar görüş verilmediği takdirde olumlu görüş verilmiş sayılır. Bakanlıkça uygun görülen başvurular için 492 sayılı Kanun ile belirlenen avcılık belgesi harcının Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yatırılması zorunludur. Devlet misafirlerinin avlanma esasları

MADDE 14 – (1) Yabancı devlet misafirleri, avlak ve sahalara göre belirlenen kotalar göz önünde bulundurularak av turizmi kapsamında avına izin verilen av ve yaban hayvanları ile merkez av komisyonu kararıyla avına izin verilen av hayvanlarını avlayabilirler. (2) İşletilen avlaklarda, yabancı devlet misafirlerinden ikili veya çok taraflı sözleşmelere ve karşılıklılık esasına bağlı olarak avlanma izin ücreti ve avlama ücreti alınmayabilir. Yerli avcılar için özel avlanma izin belgesi.

Haftaya da devam ediyoruz.
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

Av turizmi yönetmeliğine devam ediyoruz.

Previous Entry

Yönetmeliği aktarmayı sürdürüyoruz.

Next Entry