Suat Tore
World of Traveller

Av turizmi yönetmeliği yayınlandı –6-

Haziran 7th 2016 in Türkçe yazıları

Yönetmeliği aktarmayı sürdürüyoruz. MADDE 15 – (1) Yerli avcılar bağımsız olarak veya acente aracılığıyla, her av organizasyonu için ayrı olmak üzere müdürlükten alacakları Yerli Avcılar İçin Özel Avlanma/Avlandırma İzin Belgesi (Ek-5) ile avlanır. Başvuru ve değerlendirme ile avlanma esasları MADDE 16 – (1) Yerli avcılar, av yılı av turizmi uygulama talimatı ile belirlenen kurallar çerçevesinde avlanır. (2) Yerli avcılar için özel avlanma/avlandırma izin belgesi başvurusu; a) Avcılık belgesinin onaylı örneği, b) Yivsiz tüfek ruhsatnamesi veya yivli silah taşıma ruhsatının onaylı örneği, c) Yerli Avcılar İçin Özel Avlanma/Avlandırma İzin Başvuru Formu (Ek-6), ile birlikte Komisyonca belirlenecek birime yapılır. (3) Yerli avcılar için özel avlanma/avlandırma izin belgesi; avlanma izin ücretinin ve/veya avlama ücretinin Komisyonca belirlenecek tarihe kadar ödenmesinden sonra düzenlenir. (4) Özel avlaklarda avlanma izni, özel avlak sahibi ya da işletmecisi tarafından verilir. (5) İzin belgesi, ilgililere gönderilir. (6) Acente tarafından avcı adına yapılacak başvurular; ikinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerindeki belgelerle birlikte, avlanma izninin alınması, av organizasyonunun yürütülmesi, avlanma izin ve avlama ücretleriyle ilgili iş ve işlemlerin yapılması için acentenin yetkili kılındığına ilişkin avcı tarafından verilen ait olduğu av yılı için geçerli olan noter onaylı vekâletname ile yapılır. Bilimsel araştırma amaçlı avlanma izni ve başvuru MADDE 17 – (1) Av turizmi kapsamında avına izin verilen av ve yaban hayvanlarıyla ilgili bilimsel araştırmalar, 24/10/2005 tarihli ve 25976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik doğrultusunda yapılır. (2) Av turizmi kapsamında bilimsel araştırma amacıyla avına izin verilen av ve yaban hayvanlarıyla ilgili ücretlendirme av yılı av turizmi uygulama talimatı ile belirlenir. Yabancı avcılık belgesi MADDE 18 – (1) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avcı Eğitimi ve Avcılık Belgesi Verilmesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen, 6458 sayılı Kanun kapsamında olan yabancılar ve Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası kuruluş temsilciliklerindeki görevlilere Genel Müdürlükçe (Ek-7), Batı Trakyalı Türklere müdürlükçe (Ek-8) Yabancı Avcılık Belgesi verilir. (2) Ülkemizde faaliyet gösteren uluslararası kuruluş temsilcilikleri ile diplomatik veya konsüler misyonlarda görev yapan kişilerin, kırmızı bantlı kimlik sahibi veya karşılıklılık esasına göre yeşil bantlı kimlik hamili olmaları zorunludur. (3) Yabancı avcılık belgesinin süresi, Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası kuruluş temsilcilikleri ile diplomatik veya konsüler misyonlarda görev yapan kişilerin kimliklerindeki kart süresi kadardır. Başvuru ve değerlendirme MADDE 19 – (1) 18 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında olanlardan Batı Trakyalı Türkler dışındakilerin yabancı avcılık belgesi başvuruları; a) 6136 sayılı Kanun ile Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik kapsamında izin alınarak Türkiye’ye getirilen ya da Türkiye’den edinilen yivli veya yivsiz tüfek taşıma ruhsatının onaylı örneği, b) Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası kuruluş temsilcilikleri ile diplomatik veya konsüler misyonlarda görev yapan kişiler için verilen kimliğin onaylı örneği, c) Avcılık yapabileceğine ilişkin belgenin Türkiye’de geçerli olması halinde Türkçe tercümeli, geçerli olmaması halinde Türkiye’den alınmış avcı eğitimi kurs bitirme belgesinin onaylı örneği, ç) 492 sayılı Kanunla belirlenen harç makbuzu, d) İki adet fotoğraf, ile birlikte yapılır. (2) Avcı eğitim kurs bitirme belgesi almış Batı Trakyalı Türklerin yabancı avcılık belgesi başvuruları; avcı eğitim kurs bitirme belgesi ile birinci fıkranın (a), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen belgelerle birlikte müdürlüğe yapılır. (3) Genel Müdürlükçe düzenlenen (Ek-7)’deki Yabancı Avcılık Belgesi, Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası kuruluş temsilcilikleri ile diplomatik veya konsüler misyonlarda görev yapan kişiler için verilen kimlik ve 492 sayılı Kanunla belirlenen harç makbuzunun ibrazı üzerine müdürlükçe vize edilip onaylanır.
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

Av turizmi yönetmeliğini sürdürüyoruz.

Previous Entry

Av turizmi yönetmeliğini yayınlamayı sürdürüyoruz.

Next Entry