Suat Tore
World of Traveller

Av turizmi yönetmeliği yayınlandı –7-

Haziran 14th 2016 in Türkçe yazıları

Av turizmi yönetmeliğini yayınlamayı sürdürüyoruz.

(4) Yabancı avcılık belgesinde avlanma koşulları belirtilir. (5) Türkiye’de ikamet eden yabancılara yabancı avcılık belgesinin verilmesinde, Avcı Eğitimi ve Avcılık Belgesi Verilmesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır. Av turizmi kapsamında avlanma esasları MADDE 20 – (1) 18 inci madde kapsamında yabancı avcılık belgesi almış olanlar; a) Av turizmi kapsamında belirlenen avlak ve sahalarda, av turizmi kapsamında avına izin verilen av ve yaban hayvanı türlerini seyahat acentesi aracılığıyla ya da seyahat acentesine bağlı kalmaksızın Yabancı Avcılar İçin Özel Avlanma İzin Belgesini (Ek-9) alarak avlayabilirler. b) Devlet avlağı ve genel avlaklarda Bakanlık ve merkez av komisyonu kararı çerçevesinde avına izin verilen türleri, Komisyonca belirlenen ücretlerle avlayabilirler. (2) Av turizmi kapsamında avına izin verilen türlere ilişkin kota başvuruları, yabancı avcılık belgesi ile birlikte Genel Müdürlüğe; yabancı avcılar için özel avlanma izin belgesi başvurusu ise Yabancı Avcılar İçin Özel Avlanma İzin Belgesi Başvuru Formu (Ek-10) ile müdürlüğe yapılır. (3) Yabancı avcılar için özel avlanma izin belgesi, ilgililere gönderilir. Diplomatik kimlik sahibi görevliler için yabancı avcılık belgesi MADDE 21 – (1) Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası kuruluş temsilcilikleri ile diplomatik veya konsüler misyonlarda kırmızı bantlı ve karşılıklılık esasları çerçevesinde yeşil bantlı yabancı temsilcilik kartıyla görev yapanlara, Yabancı Avcılık Belgesi (Ek-11) verilir; belgenin süresi, kimliklerindeki kart süresi kadardır. Başvuru ve değerlendirme MADDE 22 – (1) 21 inci madde kapsamında olanlara verilecek yabancı avcılık belgesi başvuruları; a) Dışişleri Bakanlığınca verilmiş diplomatik kimlik kartının onaylı örneği, b) 6136 sayılı Kanun ile Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye’ye getirilen ya da Türkiye’den edinilen yivli veya yivsiz av tüfeği taşıma ruhsatının onaylı örneği, c) Diplomatik kimlik sahibi kişinin uyruğunda olduğu ülkenin, o ülkede ikamet eden Türk diplomatlara bu konuda yapılan uygulamanın nasıl olduğunu belirten Dışişleri Bakanlığının karşılıklılık esaslarıyla ilgili görüşü, ç) Avcılık belgesinin Türkiye’de geçerli olması halinde Türkçe tercümeli, geçerli olmaması halinde Türkiye’den alınmış avcı eğitimi kurs bitirme belgesinin onaylı örneği, d) 492 sayılı Kanunla belirlenen avcılık belgesi harç makbuzu, e) İki adet fotoğraf, ile birlikte Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Genel Müdürlüğe yapılır. (2) Yabancı avcılık belgesinde, avlanma koşulları belirtilir. (3) Belgenin bir nüshası Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla ilgiliye gönderilir. Avlanma esasları MADDE 23 – (1) 21 inci madde kapsamında yabancı avcılık belgesi verilenler, acente aracılığıyla ya da acenteye bağlı kalmaksızın Komisyonca her av yılı için belirlenen avlak ve sahalarda Yabancı Avcılar İçin Özel Avlanma İzin Belgesini (Ek-9) alarak avlanabilirler. (2) Devlet avlağı ve genel avlaklarda, Bakanlık ve merkez av komisyonu kararı çerçevesinde avına izin verilen türleri, Komisyonca belirlenen ücretlerle avlayabilirler. (3) İşletilen avlaklarda acenteye bağlı kalmaksızın, ikili veya çok taraflı sözleşmeler ve karşılıklılık esaslarıyla ilgili Dışişleri Bakanlığının görüşü doğrultusunda, Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası kuruluş temsilciliklerinde, diplomatik veya konsüler misyonlarda kırmızı veya yeşil bantlı yabancı temsilcilik kartıyla görev yapanlar ile devlet misafirlerinden avlanma izin ücreti veya avlama ücreti alınmayabilir. Bu kişilerin özel avlak ya da işlettirilen avlaklarda avlanmak istemeleri durumunda avlanma izin ücreti alınır, avlama ücreti ise özel avlak ya da işlettirilen örnek avlak sahibi tarafından belirlenir. (4) Yabancı avcılar için özel avlanma izin belgesi başvurusu, Yabancı Avcılar İçin Özel Avlanma İzin Belgesi Başvuru Formu (Ek-10) ile birlikte, avcı tarafından veya acente aracılığıyla Genel Müdürlüğe yapılır. (5) Yabancı avcılar için özel avlanma izin belgesinin birer nüshası müdürlüğe ve Dışişleri Bakanlığına gönderilir. Özel avlakta avlanma esasları MADDE 24 – (1) Özel avlaklarda, izin verilerek üretilen veya yerleştirilen türler avlanabilir. (2) Yabancılar özel avlaklarda, avlak sahibi veya işleticisinin izniyle avlanabilir. (3)
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

Yönetmeliği aktarmayı sürdürüyoruz.

Previous Entry

Özel avlakta yabancılar için düzenlenecek av organizasyonlarında uygulanacak avlanma izin ücreti Komisyonca belirlenir.

Next Entry