Suat Tore
World of Traveller

Av turizmi yönetmeliği yayınlandı –8-

Haziran 21st 2016 in Türkçe yazıları

Özel avlakta yabancılar için düzenlenecek av organizasyonlarında uygulanacak avlanma izin ücreti Komisyonca belirlenir. (4) Özel avlaklarda ücretler, avlak sahibi veya işleticisi tarafından belirlenir ve alınır. Alınan bu ücretlerin % 10’u döner sermaye işletmesine yatırılır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Avda Kullanılacak Silahlar ve Aksamı ile Mermilerin Türkiye’ye Getirilmesi ve Çıkartılması Avda kullanılacak silahlar MADDE 25 – (1) Yabancı avcılar; Kanun hükümlerine göre getirdikleri veya Türkiye’den edindikleri yivli veya yivsiz tüfek, mermi ve ok-yay ile avlanabilir. (2) Yerli avcılar, kendilerine ait yivsiz tüfek ruhsatnamesi veya yivli tüfek taşıma ruhsatı ve ok-yay ile avlanabilir. Silah ve aksamı ile mermilerin Türkiye’ye getirilmesi ve taşınması MADDE 26 – (1) Yabancı turist avcılar ile yabancı uyruklular, 6136 sayılı Kanun ile Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik kapsamında tüfek ve aksamı ile mermilerini geçici olarak Türkiye’ye getirebilirler. (2) Yabancılar, yivli veya yivsiz av tüfeklerini 6136 sayılı Kanun ve 11/9/1981 tarihli ve 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun ile Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik hükümleri saklı kalmak koşuluyla Türkiye’de taşıyabilirler. Silah ve aksamı ile mermilerin Türkiye’den çıkartılması MADDE 27 – (1) Yabancı turist avcılar tarafından Türkiye’ye geçici olarak getirilen ok-yay, yivli veya yivsiz av tüfekleri ile aksamlarının ve sarf edilmeyen mermilerin, 6136 sayılı Kanun ile Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yabancı turist avcılar tarafından Türkiye’den çıkarılması zorunludur. (2) Av Turizmi Kapsamında Yapılan Avlanmalarda Av Sırasında Sarf Edilen Mermilerle İlgili Bilgi Formu (Ek- 12), Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik gereğince gümrük kapılarındaki emniyet makamlarına verilir. BEŞİNCİ BÖLÜM Avlak ve Sahalar, Tür ve Cinsiyetler, Kotalar ve Kullanımı, Başvuru, Değerlendirme, Duyuru Av organizasyonlarının yapılacağı avlak ve sahalar MADDE 28 – (1) Av turizmi kapsamında av organizasyonlarına izin verilecek avlak ve sahalar aşağıda belirtilmiştir: a) İşletilen ya da işlettirilen örnek avlaklar, b) Devlet avlakları, c) Genel avlaklar, ç) Avlanma planı çerçevesinde avlanmanın yapılabilmesine izin verilen yaban hayatı geliştirme sahaları ile özel kanunlarla korunan sahalar, d) Özel avlaklar. (2) Kanunun 12 nci maddesi ile bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (11), (12) ve (13) numaralı bentlerinde tanımlanan saha ve istasyonlar ile özel kanunlarla veya merkez av komisyonunca avlanmanın yasaklandığı yerlerde, av ve yaban hayvanlarının çoğaldığı ve zararlı olduğu durumlarda avlanmaların av turizmi kapsamında yapılmasına Bakanlıkça izin verilebilir. Tür ve cinsiyet ile kotaların belirlenmesi ve avlanma şekli MADDE 29 – (1) Özel avlak dışındaki avlak ve sahalarda avlanacak av ve yaban hayvanlarının tür, cinsiyet ve kotaları; etüt-envanter ve izleme çalışmalarıyla müdürlükçe belirlenir ve Genel Müdürlüğe bildirilir. (2) Genel Müdürlüğe bildirilen kotalar; Komisyonca değerlendirilir, gerekçesi belirtilmek suretiyle değişiklikler de yapılarak onaylanır, av yılı av turizmi uygulama talimatı ile yürürlüğe girer. (3) Av organizasyonları, bek ve yürüyüş avı ile sürek avlanma şekilleriyle yapılır. Kota dağılımı, başvuruları, değerlendirme ve kullanımı MADDE 30 – (1) Kota dağılımı; acente, yerli avcı, yabancı avcı ve devlet misafiri ile diplomat kotası olmak üzere ayrı ayrı, saha ve avlak bazında Komisyonca belirlenir. (2) Acente kotası, acente aracılığıyla avlanacak yabancı turist ya da yerli avcılara; yerli avcı kotası, acente aracılığıyla veya acentelere bağlı olmaksızın avlanacak yerli ve yerel avcılar ile Batı Trakyalı Türklere; yabancı avcı kotası, yabancı avcılık belgesi verilenlere kullandırılır. (3) Kota başvurularının ne şekilde yapılacağı Komisyonca belirlenir, başvurular Komisyonca belirlenen kurallar doğrultusunda değerlendirilir. (4) Acente kotaları, ihale veya tahsis yöntemiyle değerlendirilir. (5) İhale edilmeyen kotalara yapılacak başvurular Komisyonca belirlenecek yöntemle değerlendirilir.
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

Av turizmi yönetmeliğini yayınlamayı sürdürüyoruz.

Previous Entry

Av turizmi yönetmeliğini yayınlamayı sürdürüyoruz.

Next Entry