Suat Tore
World of Traveller

Av turizmi yönetmeliği yayınlandı –9-

Haziran 28th 2016 in Türkçe yazıları

Av turizmi yönetmeliğini yayınlamayı sürdürüyoruz.

(6) Av veya yaban hayvanının yaralanmış olması kotanın kullanılması anlamını taşır. (7) Av veya yaban hayvanını avlayan ya da yaralayan yerli ve yerel avcılara, bir sonraki av yılında avlanan ya da yaralanan tür için kota tahsisi yapılmaz; ancak kotaların boş olması durumunda kota tahsisi yapılabilir. (8) Av yılı içerisinde kotalara talep olmaması ya da kotaların boşalması durumunda yeni kota tahsisi, Komisyonca belirlenecek usullerle yapılır. (9) Yerli ve yabancı avcı ile acentelere tahsis edilen kotalar, izin verilen avlak veya sahalarda kullanılır. (10) Av organizasyonunun avlanma izin tarihi başlangıcından önce iptal edilmesi durumunda, acente veya avcının mazeretini kanıtlaması koşuluyla tahsise konu olan aynı kota, avlanma izin ücreti alınmadan Komisyonca belirlenecek başka bir tarihte yeniden kullandırılabilir. (11) Av organizasyonunun olumsuz hava koşulları nedeniyle tamamlanamadığı, av organizasyonuna katılan görevlinin av organizatörü ve av kılavuzlarıyla birlikte düzenlediği Günlük Avlanma Raporu ve Ödeme Taahhütnamesinin (Ek-13) müdürlükçe uygun görülmesiyle; avcının hastalanması durumu ise raporla belirlenir. Av organizasyonunun ötelenme koşulları Komisyonca belirlenir. (12) İzin belgesindeki avın başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki herhangi bir günde olumsuz hava koşulları veya avcının hastalanması nedeniyle av organizasyonunun tamamlanamaması durumunda avlanma izni; a) Yabancı turist avcılar için geçici avcılık belgesinin geçerlilik süresi içinde kalmak koşuluyla kalan avlanma süresi kadar, b) Yerli avcılar ile 18 inci ve 21 inci maddeler kapsamındaki avcılara; av organizasyonunun iptal edildiği tarihten sonra, Komisyonca belirlenen süre içinde sadece avlanma izin süresinden kalan süre kadar, müdürlükçe uzatılır. Bu durumda yeniden izin belgesi düzenlenmez, avlanma izin ücreti alınmaz. (13) Acenteler, izin belgelerinde belirtilen kişiler dışında kotayı bir başkasına kullandıramaz. (14) Avcılar, tahsis ile aldıkları kotayı devredemez. (15) Av veya yaban hayvanının avlanamaması durumunda bu kota; iznin verildiği avlak veya sahada ikinci kez kullandırılabilir. Başvuru dönemi ve değerlendirme MADDE 31 – (1) Kota tahsisi ve izin belgeleri için başvuru dönemi Komisyonca belirlenir ve duyurulur. (2) Yerli ve yabancı avcılar ile acenteler tarafından yapılacak başvurular, en fazla yedi iş günü içinde değerlendirilir. Duyuru MADDE 32 – (1) Av yılı av turizmi uygulama talimatı, Genel Müdürlük ile bölge müdürlüğü ve müdürlük internet sitelerinden duyurulur. ALTINCI BÖLÜM Ücretler ve Katılım Payı ile Avlanma Dönem ve Süresi Avlak ve sahalarda ücretler MADDE 33 – (1) Avlama ücretleri, av organizasyonları sonucu elde edilen avlama gelirlerinden iş birliği yapılan yerleşim birimlerine verilecek katılım payının miktar ve oranı ile avlanma izin ücreti Komisyonca belirlenir ve duyurulur. Avlanma izin ücreti MADDE 34 – (1) Avlanma izin ücreti her av yılı için belirlenir. (2) Avlanma izin ücreti, izin belgesindeki her bir avcıdan, her av veya yaban hayvanı türü ve her bir kota için peşin olarak alınır. (3) Avlanma izin ücreti, müdürlük döner sermaye işletmesi hesabına yatırılır. Avlama ücretleri MADDE 35 – (1) Avlama ücretleri, av veya yaban hayvanının tür, cinsiyet ve trofe ağırlığı ile trofe niteliklerine göre her av yılı için belirlenir. (2) Avlama ücretlerinin tahsil şekli Komisyon tarafından belirlenir. (3) Avlama ücretinin dışındaki ücretler, av organizasyonunun izin bitim tarihini izleyen beş iş günü içinde, günlük avlanma raporu ve ödeme taahhütnamesine dayanarak hazırlanacak Av Bildirim Formu (Ek-14) ile tahakkuk ettirilir ve bildirim tarihinden itibaren on beş gün içinde ödenir.
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

Özel avlakta yabancılar için düzenlenecek av organizasyonlarında uygulanacak avlanma izin ücreti Komisyonca belirlenir.

Previous Entry

Av turizmi yönetmeliğini yayınlamayı sürdürüyoruz.

Next Entry