Suat Tore
World of Traveller

Av turizmi yönetmeliği yayınlandı –10-

Temmuz 6th 2016 in Türkçe yazıları

Av turizmi yönetmeliğini yayınlamayı sürdürüyoruz.

İş birliği protokolü ve katılım payı MADDE 36 – (1) Kanunun 11 inci maddesi kapsamında, özel avlak dışındaki avlak ve sahalarda alanı bulunan köy tüzel kişiliği, belde belediyesi, avcı kuruluşları büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki büyükşehir ilçe belediyeleriyle koruma, üretim, bakım ve avcılığın düzenlenmesi amacıyla yapılacak iş birliğinde ilgili köy ve belediyelerin mülki hudutları esas alınır. (2) İş birliği esasları, avlağın veya sahanın bağlı bulunduğu müdürlüğün yerleşim birimleriyle yapacağı iş birliği protokolü ile belirlenir. (3) Av turizmi kapsamında elde edilen avlama gelirlerinden iş birliği yapılan yerleşim birimlerine verilecek katılım payı; iş birliği protokolü, avlak ve sahaların özellikleri ile av ve yaban hayvanı türlerine göre miktar veya oranı, dağıtım esasları ve kurallar, Bakanlıkça çıkarılacak Yönerge ile belirlenir. (4) Katılım payı, günlük avlanma raporu ve ödeme taahhütnamesine dayanılarak müdürlükçe hazırlanacak av bildirim formu ile tahakkuk ettirilir. Tahakkuk ettirilen katılım payları müdürlük döner sermaye işletmesi emanet hesaplarına alınır ve hazırlanacak Yönerge doğrultusunda ödemenin yapılmasını izleyen otuz gün içinde müdürlük tarafından yerleşim birimlerinin banka hesaplarına aktarılır. (5) Katılım payı, 442 sayılı Kanun, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda kullanılır. (6) Katılım payı, iş birliği protokol hükümlerine uyulması durumunda ödenir. (7) İş birliği protokolündeki yükümlülükler müdürlükçe takip edilir. Protokol hükümlerine uyulmaması durumunda yazılı uyarı yapılır. Bir av döneminde iki kez yazılı uyarı yapılan yerleşim birimleriyle izleyen yıldan itibaren iki yıl süreyle iş birliği yapılmaz. (8) Katılım payı, KDV hariç avlama ve trofe ücretlerinden verilir. İhale edilen avlak ve sahalarda ise muhammen bedelin artırımlı miktarından KDV hariç olmak üzere katılım payı verilir. (9) Katılım payının hak sahibi idarelere zamanında ödenmemesi, eksik ödenmesi veya hiç ödenmemesinden doğan sorumluluk müdürlüğe aittir. Ücretlerin tahakkuku ve ödenmesi MADDE 37 – (1) 34 üncü, 35 inci, 36 ncı ve 46 ncı maddelerde belirtilen ücret ve katılım payı, müdürlükçe tahakkuk ettirilir ve müdürlük döner sermaye işletmesi hesabına yatırılır. Avlanma dönemi MADDE 38 – (1) Av turizmi kapsamında avına izin verilen av ve yaban hayvanlarının hangi dönemlerde avlanabileceği Komisyon tarafından belirlenir. (2) Özel avlaklarda avlanma tarihi Bakanlıkça belirlenir. Avlanma süresi MADDE 39 – (1) Yerli ve yabancı avcıların kaç gün süreyle avlanacakları Komisyon tarafından belirlenir. Bu süre yerli avcılar için birbirini izleyen yedi gün, yabancı avcılar için birbirini izleyen on günden fazla olamaz; ancak ayı av organizasyonu yirmi günlük süreyle yapılabilir. YEDİNCİ BÖLÜM Av Organizasyonu ile İlgili Belgeler, Görev Alacak Personel ile Diğer Görevliler ve Eğitimleri Günlük avlanma raporu ve ödeme taahhütnamesi MADDE 40 – (1) Av bildirim formunun düzenlenmesi ve ücretlerin tahakkuku için dayanak belge yerine geçen (Ek-13)’teki Günlük Avlanma Raporu ve Ödeme Taahhütnamesi, av organizasyonunun yapıldığı her günü içerecek şekilde görevli tarafından düzenlenir. (2) Günlük avlanma raporu ve ödeme taahhütnamesi, işlettirilen örnek avlaklarda bağımsız olarak avlanan yabancı turist avcı ya da av organizatörü tarafından imzalanır. (3) Günlük avlanma raporu ve ödeme taahhütnamesi; yerli avcı, av organizatörü, av kılavuzu ve temsilci tarafından imzalanır.
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

Av turizmi yönetmeliğini yayınlamayı sürdürüyoruz.

Previous Entry

Av turizmi yönetmeliğini yayınlamayı devam ediyoruz.

Next Entry