Suat Tore
World of Traveller

Av turizmi yönetmeliği yayınlandı –11-

Temmuz 13th 2016 in Türkçe yazıları

Av turizmi yönetmeliğini yayınlamayı devam ediyoruz.

Av bildirim formu MADDE 41 – (1) Av bildirim formu; izin belgesi ile avlak ve sahaya ilişkin bilgiler, ava katılma gün sayısı; avlanan av ve yaban hayvanının türü, sayısı, ağırlığı ve trofe nitelikleri; yaralama; Bakanlık ile katılım paylarının tutar ve dağılımı ile hesap numarası bilgilerini içerir. (2) Av bildirim formu, günlük avlanma raporu ve ödeme taahhütnamesindeki bilgilere dayanarak müdürlükçe düzenlenir. (3) Av bildirim formu, muhasebe işlem fişine dayanak belge yerine geçer. (4) Av bildirim formu, bedellerin tahsili için ilgililere gönderilir. Av sırasında sarf edilen mermiler ile ilgili bilgi formu MADDE 42 – (1) Yabancıların 6136 sayılı Kanun doğrultusunda Türkiye’ye getirdikleri mermilerden av organizasyonunda sarf edilenleri, görevli tarafından (Ek-12)’deki forma kayıt edilir. Formun bir nüshası ilgiliye verilir. Nakliye tezkeresi MADDE 43 – (1) Avlanan av ve yaban hayvanı; tür, cinsiyet, yaş ve trofe özelliklerinin yer aldığı nakliye tezkeresiyle kayıt altına alınarak avlak veya sahadan çıkarılır. (2) Nakliye tezkeresi alınmadan, avlanan av ve yaban hayvanının avlaktan çıkarılması veya bulundurulması durumunda Kanun hükümleri uygulanır. (3) Nakliye tezkeresinin şekli, düzenlenmesi ve kullanımına ilişkin esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir. (4) Avlanan av veya yaban hayvanı ve bunlardan elde edilecek ürünlerin Türkiye içinde taşınmasında, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve bu Kanun gereğince çıkarılan ilgili mevzuat hükümleri saklıdır. Av organizasyonlarında yer alacak görevliler MADDE 44 – (1) Avlaklar ile koruma statüsündeki sahalarda av organizasyonuna eşlik etmek üzere görev alacaklara ilişkin usul ve esaslar, her av yılı için Komisyonca belirlenir. (2) Av organizasyonuna katılacak görevliler aşağıdaki hususları yerine getirir: a) Avlanmanın, Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılmasını sağlamak, b) Avcıların kimlik, avcılık ve izin belgeleri ile av tüfeği ve belgelerinin kontrolünü yapmak, c) Av turizmi kapsamında yapılan avlanmalarda av sırasında sarf edilen mermilerle ilgili bilgi formu, günlük avlanma raporu ve ödeme taahhütnamesi ve nakliye tezkeresi düzenlemek, ç) Trofe ölçümlerini yapmak. Av organizasyonlarında yer alacak yardımcı elemanlar MADDE 45 – (1) Acente, her av organizasyonunda acente adına yetkili bir av organizatörü bulundurmak zorundadır. (2) Acentelere bağlı olmaksızın avlanacak avcılar ile acenteler; izin verilen tür, avlanma şekli ve av organizasyonlarına göre, yetki ve sayıları Komisyonca belirlenecek av kılavuzunu bulundurmak zorundadır. (3) Av organizasyonlarında görev alacak av kılavuzları, öncelikle yöre halkı ile yerel avcı kuruluşu üyelerinden, sürenci ve çantacılar ise öncelikle avlaklara sınırı bulunan belde ile köy ve mahalle muhtarlıklarından seçilir. Av organizatörü ve av kılavuzlarının belirlenmesi MADDE 46 – (1) Genel Müdürlük, av organizatörü belirlemek amacıyla av organizatörlüğü sertifika programı düzenler. Programın tarih, süre, yer ve ücretleri ile katılım ve diğer koşulları Genel Müdürlükçe belirlenir. (2) Av organizatörlüğü sertifika programında; av turizmi ve mevzuatı, av turizmi uygulamaları, av turizminde düzenlenmesi zorunlu belgeler, av hukuku, uluslararası sözleşmeler; av ve yaban hayatıyla ilgili genel bilgiler, ekoloji; trofe çıkarımı ve ölçümleri; iletişim, ilk yardım ve harita bilgisi; silah, ekipman, teçhizat ve optik aletler konuları ile av organizatörlerinin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin konular yer alır. (3) Sertifika programı, teorik ve uygulamalı olmak üzere iki aşamalı olarak yapılır ve program sonunda başarılı olanlara Bölgesel/Ulusal Av Organizatörü Kimlik Kartı (Ek-15) verilir. Bu kimlikler her yıl nisan ayında Bakanlıkça onaylanır.
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

Av turizmi yönetmeliğini yayınlamayı sürdürüyoruz.

Previous Entry

Av turizmi yönetmeliğini yayınlamayı devam ediyoruz.

Next Entry