Suat Tore
World of Traveller

Av turizmi yönetmeliği yayınlandı –12-

Temmuz 19th 2016 in Türkçe yazıları

Av turizmi yönetmeliğini yayınlamayı devam ediyoruz.

Av organizatörlerinin isimleri, müdürlük ve TÜRSAB’a bildirilir, Genel Müdürlük ve müdürlük ile TÜRSAB’ın internet sitelerinde yayımlanır. (4) Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrandığı belirlenen av organizatörlerinin kimlikleri Genel Müdürlükçe iptal edilebilir. (5) Av ve yaban hayatı konularında en az beş yıl süreyle çalıştığını belgeleyen Bakanlık personeli için sertifika programına katılım şartı aranmaz. (6) Sürdürülebilir avcılığın eğitilen kişilerce yapılması, belirlenen kurallar doğrultusunda av organizasyonlarının başarılı ve verimli sonuçlanmasını sağlamaya yönelik av kılavuzluğu sertifika programı Genel Müdürlük veya müdürlük tarafından düzenlenir. (7) Av kılavuzluğu sertifika programında; av turizmi ve mevzuat, av turizmi uygulamaları, av turizminde düzenlenmesi zorunlu belgeler, uluslararası sözleşmeler; yaban hayatı, yaban ve av hayvanları bilgisi, ekoloji; harita bilgisi, takip, bulma ve belirleme; trofenin çıkartılması, trofe ölçümü; ilk yardım, iletişim; silah, ekipman, teçhizat, optik aletler bilgisi; av kılavuzunun görev, sorumluluk ve yetkileri konuları yer alır. (8) Av kılavuzluğu sertifika programı sonunda başarılı olanlara Av Kılavuzluğu Sertifikası (Ek-16) verilir. Sertifika sahibi av kılavuzlarına talepleri halinde görev yapabilmelerini sağlayacak Av Kılavuzluğu Kimlik Kartı (Ek- 17) verilir. (9) Av kılavuzu adaylarının seçimi, av kılavuzlarının görev ve çalışma esasları, sertifika programı, iptaller ile uygulama esasları, bu Yönetmeliğin yayımından sonra Genel Müdürlükçe hazırlanacak esaslar doğrultusunda yürütülür. SEKİZİNCİ BÖLÜM Trofe ve Etler, Trofe Ölçümü ve Değerlendirilmesi ile Av Silahları Av ve yaban hayvanının eti ve trofesi MADDE 47 – (1) Av turizmi kapsamında avlanan av ve yaban hayvanının trofesi avcınındır. (2) Av ve yaban hayvanı türüne göre et bedeli ve değerlendirilme şekli Komisyon tarafından belirlenir. (3) Avcı, acente ve işleticiler; avlanan av ve yaban hayvanlarının trofelerinin Türkiye’den çıkarılması ya da gönderilmesi amacıyla, ulusal mevzuat ve alıcı ülke mevzuatı ile Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerdeki taahhütlerini dikkate alarak, 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği kapsamında kayıtlı veya onaylı ve Avrupa Birliği’nin TRACES Sisteminde yayınlanmış bir işletmede işlenerek Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili biriminden sağlık sertifikası alınmasını da sağlayacak (Ek-18)’deki Avlanan Av ve Yaban Hayvanları İçin Trofe Belirleme ve Bulundurma ile Trofe İhraç Sertifikasını müdürlükten alır. (4) Yerli avcılar, trofenin kendisine ait olduğunu belgelendirmek ve ev veya işyerinde bulundurmak amacıyla (Ek-18)’deki sertifikayı alır. (5) Avlanan av ve yaban hayvanının eti ile yenilen kısımlarının Türkiye dışına çıkarılmasında 5996 sayılı Kanun ve bu Kanun gereğince çıkarılan mevzuat hükümleri saklıdır. (6) Trofe ile ilgili işlemler, avcı veya acentenin sorumluluğundadır. Trofe ölçüm ve değerlendirme MADDE 48 – (1) Av turizmi kapsamında avlanan av ve yaban hayvanlarının trofe ölçüm ve değerlendirmesi Komisyonca belirlenen kriterler çerçevesinde müdürlükçe yapılır. (2) Avlanan av ve yaban hayvanlarının trofelerinin tescili için, uluslararası trofe değerlendirme kuruluşlarının kriterleri dikkate alınarak bu kuruluşlarla iş birliği içerisinde ulusal ve bölgesel komisyonlar kurulabilir. Avcılar, trofenin ölçümlendirilerek tescili için Bakanlık eksperleri ve sivil eksperlerden oluşan ulusal veya bölgesel komisyonlara başvurabilirler. (3) Genel Müdürlük, trofenin nitelikli değer taşıması durumunda avcıya Türkiye’yi temsil eden ve hatıra değeri taşıyan sertifika veya madalya verebilir. Av organizasyonlarında kullanılacak silahlar MADDE 49 – (1) Yaban domuzu, tilki ve çakal avında yivli ya da yivsiz, küçük memeli av hayvanı ve kuş avında yivsiz, diğer büyük av ve yaban hayvanlarının avında ise çapı asgari 6,5 mm, azami 9,8 mm olan yivli av tüfeği veya ok ve yay kullanılır. (2) Karaca av organizasyonunda yivsiz tüfek kullanımı, av yılı esas alınarak Komisyonca belirlenir. (3) Avda kullanılacak silahlarla ilgili 6136 sayılı Kanun ile 2521 sayılı Kanun hükümleri saklıdır.
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

Av turizmi yönetmeliğini yayınlamayı devam ediyoruz.

Previous Entry

Av turizmi yönetmeliğini yayınlamayı tamamlıyoruz.

Next Entry