Suat Tore
World of Traveller

Av turizmi yönetmeliği yayınlandı –13-

Temmuz 26th 2016 in Türkçe yazıları

Av turizmi yönetmeliğini yayınlamayı tamamlıyoruz.

Özel Hükümler Komisyon ve görevleri MADDE 50 – (1) Komisyon; avcılıkla ilgili genel müdür yardımcısının başkanlığında, av yönetimi daire başkanı, yaban hayatı daire başkanı, döner sermaye işletme müdürlüğü muhasebe yetkilisi, av yönetimi dairesi ve yaban hayatı daire başkanlığına bağlı etüt ve envanter şube müdürleri, koruma ve kontrol şube müdürü ile av turizmi ve avlak yönetimi şube müdürü ve bir teknik eleman olmak üzere dokuz kişiden oluşur. (2) Komisyonun sekretarya görevini av turizmi ve avlak yönetimi şube müdürlüğü yürütür. (3) Komisyon, bu Yönetmelikte belirtilen görevleri yapar. (4) Komisyonun aldığı kararlar, Genel Müdürlükçe onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. Olumsuz propaganda MADDE 51 – (1) Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket ettiği, usulsüz av yaptırdığı, diğer ülkelerde ve dış basında gerçek dışı, mevzuata aykırı ilan ve reklamlarla usulsüz avlanmaları teşvik ettiği, yabancı avcıları mağdur ederek Türkiye aleyhinde olumsuz propagandaya neden olduğu belirlenen acentelere Kanun ve 1618 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Av köpekleri MADDE 52 – (1) Yabancı avcı turistler, en az otuz gün öncesinden aşı yapıldığına ve aşı bağışıklık süresinin geçmemiş olduğuna ilişkin bilgileri içeren uluslararası orijin ve sağlık sertifikaları ile aşı karneleri bulunan av köpeklerini av organizasyonlarında kullanabilirler. Orman içi sularda amatör balıkçılık turizmi MADDE 53 – (1) Orman içi sularda amatör balıkçılık turizmi, 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve bu Kanun gereğince çıkarılan mevzuat ile Genel Müdürlük talimatı kapsamında uygulanır. İş birliği MADDE 54 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması, av turizminin ve ülkeler arasında avcılığın geliştirilmesi, av ve yaban hayvanları ile yaşama ortamlarının korunması amacıyla kamu ve özel sektör, avcı ve sivil toplum kuruluşları, yabancı kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapabilir. ONUNCU BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Yürürlükten kaldırılan yönetmelik MADDE 55 – (1) 8/1/2005 tarihli ve 25694 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yerli ve Yabancı Avcıların Av Turizmi Kapsamında Avlanmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Av turizmi izin belgelerinin geçerliliği GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin Resmî Gazete’de yayımından önce alınan av turizmi izin belgelerinden iptal edilenler hariç verilmiş olanları geçerlidir. Av rehberleri ve av kılavuzlarının görev yapabilmeleri GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Av organizasyonlarında görevlendirilen av rehberi niteliğindeki kişiler, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sertifika programı düzenleninceye kadar av organizatörü olarak görevlerini sürdürebilirler. Ancak, av organizatörleri bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra görev yapabilmeleri için, düzenlenecek av organizatörleri sertifika programına katılıp kimlik almak zorundadırlar. (2) Bu Yönetmelikten önce av kılavuzu kimliği almış olanlar, bu Yönetmeliğin yayımından sonra Genel Müdürlükçe belirlenen esaslar doğrultusunda görev yapabilirler. Yürürlük MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür. EKLER : (Ek-1) : Av Turizmi İzin Belgesi, (Ek-2) : Yabancı Turist Avcılar İçin Geçici Avcılık Belgesi, (Ek-3) : Geçici Avcılık Belgesi Başvuru Formu, (Ek-4) : Yabancı Devlet Misafirleri İçin Geçici Avcılık Belgesi, (Ek-5) : Yerli Avcılar İçin Özel Avlanma/Avlandırma İzin Belgesi, (Ek-6) : Yerli Avcılar İçin Özel Avlanma/Avlandırma İzin Başvuru Formu, (Ek-7) : Yabancı Avcılık Belgesi (6458 sayılı Kanun kapsamında olan yabancı uyruklular ve uluslararası kuruluş temsilciliklerinde görevli kişiler), (Ek-8) : Yabancı Avcılık Belgesi (Türklük Belgesi Sahibi Batı Trakyalı Türkler), (Ek-9) : Yabancı Avcılar İçin Özel Avlanma İzin Belgesi, (Ek-10) : Yabancı Avcılar İçin Özel Avlanma İzin Belgesi Başvuru Formu, (Ek-11) : Yabancı Avcılık Belgesi, (Ek-12) : Av Turizmi Kapsamında Yapılan Avlanmalarda Av Sırasında Sarf Edilen Mermilerle İlgili Bilgi Formu, (Ek-13) : Günlük Avlanma Raporu ve Ödeme Taahhütnamesi, (Ek-14) : Av Bildirim Formu, (Ek-15) : Bölgesel/Ulusal Av Organizatörü Kimlik Kartı, (Ek-16) : Av Kılavuzluğu Sertifikası, (Ek-17) : Av Kılavuzluğu Kimlik Kartı, (Ek-18) : Avlanan Av ve Yaban Hayvanları İçin Trofe Belirleme ve Bulundurma ile Trofe İhraç Sertifikası.
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

Av turizmi yönetmeliğini yayınlamayı devam ediyoruz.

Previous Entry

Son yıllarda önem kazanan ve ülkemizin en önemli turizm çeşitlerinden biri olan sağlık turizmi için Sağlık Bakanlığının sağlık turizmi el kitabını köşemize alıyoruz.

Next Entry